POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Información ao usuario da existencia de ficheiro e solicitude do consentimento para o tratamento automatizado dos datos.

En relación cos datos de carácter persoal facilitados polos interesados nos formularios habilitados no sitio web homegalicia.co.uk, infórmase de que se cumpre estritamente a normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e que os datos proporcionados, no seu caso, serán incluídos nun ficheiro responsabilidade de Servizos Profesionais Home Galicia S.L. (en diante, Responsable do mesmo) para o seu tratamento conforme ás finalidades descritas nesta Política de Privacidade e nos formularios habilitados en cada caso, prestando os interesados o consentimento para o devandito tratamento mediante a aceptación da presente política de privacidade ou mediante o envío de información por calquera dos medios previstos no sitio web.

Finalidade dos datos

O Responsable do ficheiro recolle determinados datos persoais que son introducidos voluntariamente polos usuarios nos formularios que existen no sitio web homegalicia.co.uk. Os datos son utilizados tanto para xestionar as inscricións dos usuarios, como para poñerse en contacto con estes e notificarlles incidencias, novidades ou calquera información de interese sobre os seus servizos.

Obrigatoriedade dos datos

Os campos nos que figure un asterisco (*) nos formularios existentes son aqueles que requiren unha resposta obrigatoria e de non seren cubertos a consecuencia sería a imposibilidade de tramitar a inscrición.

Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

Os interesados poden exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, revogando o consentimento prestado en cada caso para o tratamento e/ou cesión dos seus datos, en calquera momento solicitándoo por correo postal a Servicios Profesionais Home Galicia S.L. no seguinte enderezo: Av. Habana, 39 – Baixo – Gal. Local 6 – 32003 Ourense; ou remitindo unha mensaxe de correo electrónico a home@homegalicia.co.uk. En todo caso, a solicitude deberá ir acompañada dunha copia do documento oficial que acredite a identidade do titular dos datos.

Responsable do tratamento

O Responsable do tratamento dos datos é Servizos Profesionais Home Galicia S.L. con domicilio na Av. Habana, 39 – Baixo – Gal. Local 6 – 32003 Ourense. O Responsable do tratamento inscribiu debidamente os seus ficheiros na Axencia Española de Protección de Datos, podéndose consultar os mesmos en www.agpd.es

Cesión de datos

Os datos proporcionados polos interesados non son cedidos a terceiros, agás autorización expresa ao Responsable do ficheiro, e só se comunican, no seu caso, para poder xestionar os servizos que solicitan os usuarios. A comunicación dos datos está ligada coa mesma finalidade para a que foron introducidos os datos e polo tanto relacionada coa libre e lexítima aceptación da relación xurídica existente entre os interesados e o Responsable do ficheiro; o seu desenvolvemento, cumprimento e control implican necesariamente a conexión dos datos e inclúe a transmisión necesaria dos mesmos. Mediante a aceptación da presente política de privacidade os interesados declaran ser informados e consenten, sen reservas, á comunicación dos seus datos nos termos indicados nesta cláusula. Os interesados poden revogar o consentimento prestado tal e como se sinala na presente política. Os usuarios deben absterse de proporcionar datos persoais doutras persoas, salvo que estean expresamente autorizados por estas para facilitalos. O Responsable do ficheiro poderá dirixirse en calquera momento aos usuarios para que acrediten a existencia e contido das autorizacións mencionadas.

Seguridade

O Responsable do ficheiro asegura a absoluta confidencialidade e privacidade dos datos persoais tratados, adoptando para iso as medidas de seguridade, de índole técnica e/ou organizativa, necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado aos datos, garantindo así a seguridade dos mesmos. O Responsable do ficheiro non responderá en ningún caso das incidencias que puideran xurdir en torno aos datos persoais cando se deriven dun ataque ou acceso non autorizado aos sistemas de tal forma que sexa imposible de detectar polas medidas de seguridade implantadas.

Cookies

O Responsable do ficheiro unicamente utiliza, no seu caso, cookies para efectuar o intercambio de datos a través de redes de comunicacións electrónicas, ou cando estas son estritamente necesarias para a prestación dunha funcionalidade, que forma parte dun servizo da sociedade da información, expresamente solicitada polo usuario. No caso que o uso das cookies non cumprise algunha das finalidades indicadas, o Responsable do ficheiro solicitará o consentimento informado do usuario para a utilización dos devanditos dispositivos de almacenaxe e recuperación de datos no seu equipo (p.ex. mediante unha xanela emerxente ou a configuración polo usuario do navegador ou doutras aplicacións, durante a súa instalación ou actualización). As cookies que se utilizan non conteñen información persoal que identifique ao usuario. En calquera caso, o usuario pode configurar o seu navegador para que non se lle instalen cookies ou para recibir un aviso en pantalla cada vez que unha cookie quixese instalarse, podendo decidir en cada momento se quere aceptala ou non.

Veracidade dos datos

Os usuarios son responsables da veracidade dos datos proporcionados, comprometéndose a non introducir datos falsos e a proceder á modificación dos mesmos se fose necesario.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento e aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies

Uso de cookies: este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y de nuestra Política de Cookies.

Use of Cookies: this site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are giving your consent to the acceptance of the above cookies and of our Cookie Policy.

ACEPTAR
Aviso de cookies